این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

موضوع پانل ها:

1-سرطان دستگاه کوارش فوقانی


محورهای همایش:

1-اپیدمیولوژی انواع سرطان

2-اتیولوژی و ریسک فاکتورها

4-پیشگیری و غربال گری

5-تازه های تشخیص و مرحله بندی

6-تازه های درمان

7-یافته ای نوین ژن درمانی و سلول درمانی

8-چالش های اخلاقی در درمان و مطالعات سرطان

9-حفظ باروری

10-توانبخشی

11-ارتقا کیفیت زندگی