این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
.: ساختار سازمانی همایش  >  رئیس کنگره


سپاس خداوند بزرگ را که بار دیگر افتخار میزبانی شما اساتید-همکاران گرامی و دانشجویان عزیز را در پنجمین کنگره سالانه آنکولوژی گراش خواهیم داشت. هدف اصلی از برگزاری این کنگره علمی بروز رسانی اطلاعات-تبادل دیدگاه ها و آشنایی با پیشرفت های جدید در زمینه طب سرطان است. برای دستیابی به این امر از اساتید فرهیخته و صاحب نظران این رشته دعوت به عمل آمده تا دانش با ارزش خود را با سایر همکاران به اشتراک بگذارند. امید است حضور جمع کثیری از پزشکان و پرستاران و سایر پژوهشگران در زمینه سرطان شناسی به همراه اساتید برجسته آنکولوژی در یک فضای علمی و صمیمی موجب تحول و توانمند سازی شرکت کنندگان و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و مراقبتی به بیمار شود.