درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس کنگره
دکتر احمد عبدالهی
دبیر اجرائی کنگره
دکتر محمد نبی محمدی
دبیر کنگره
خانم فاطمه حیدری
دبیر اجرائی کنگره
کمیته اجرایی
آقای مسلم محمدی
آقای علی اکبر پهلوسای
خانم عطریه احمدی
آقای محمد رضا درستکار
آقای حسین حسینی
خانم شهرزاد رشیدی
آقای حامد نیساری
آقای مهدی خوشبخت
خانم اعظم پورشمسی
آقای کمال کدیور
آقای احمد حقیقی
آقای نظام رشیدی
آقای حسین دادخدایی
آقای یعقوب دلخوش
خانم ملیحه پور شمسی
دکتر محمد رادفر
آقای مصطفی کارگر
آقای سید ذبیح اله فاضلی
خانم مریم طالبی
خانم کلثوم عبداللهی
خانم راضیه اکبری
دکتر علیرضا کلستان
آقای مصطفی مهروری
آقای محمد رضا حاجی زاده
آقای محسن ایزدی
آقای حسن سراجی
خانم مرضیه امانی
دکتر سید جواد محقق
خانم فاطمه رفیعی
کمیته دانشجویی
خانم سارینا اقبال فر
آقای محسن اسماعیل زاده
آقای محمد گودرزی
آقای علی نصیری
خانم مرضیه مژده
خانم زهرا بستانی
دبیر علمی کنگره
دکتر زینب کریمی
کمیته علمی
دکتر سمانه حاجی حسینی
آقای سجاد پوریوسف
دکتر محمد جعفری
آقای علی یار پیروزی
خانم مرضیه کارگر جهرمی
دکتر زینب کریمی
آقای اسماعیل پارسائی منش
دکتر احمد عبداللهی
خانم فاطمه حیدری
خانم مرضیه اسدی لاری
دکتر حکیمه اکبری
آقای امیر منصوری
آقای مهدی قوامی زاده
خانم فاطمه محسنی
دکتر ابوالفضل خلفی نژاد
آقای احمد جبرالدینی
خانم الهام رضایی
دکتر نادر کهن
آقای عباس سلمانی
خانم هاجر حق شناس
آقای مسعود خواجه زاده
دکتر مهدی محسن زاده