این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس کنگره
دکتر احمد عبدالهی
دبیر کنگره
مهدی قوامی زده
دبیر کمیته علمی
دکتر زینب کریمی
اعضاء کمیته علمی
فاطمه حجازی
احمد جبرالدینی
هاجر حق شناس
دکتر محمد جعفری
عباس سلمانی
صدیقه یگانه
مهدی قوامی زاده
فاطمه حیدری
دکتر احمد عبداللهی
سجاد پوریوسف
فوزیه فرجی
دکتر زینب کریمی
علی یار پیروزی
اسماعیل پارسائی منش
مجید دژبخت
دکتر حکیمه اکبری
مرضیه کارگر جهرمی
امیر منصوری
روح اله روهنده
دکتر مهدی محسن زاده
فاطمه محسنی
دبیر کمیته اجرایی
علی عالیان
اعضاء کمیته اجرایی
امور ثبت نام
شیوا دهقان خلیلی
سمعی و بصری
علی اکبر پهلوسای
فناوری اطلاعات
جعفر یوسفی
تدارکات و پشتیبانی
کلثوم عبداللهی
حراست
یعقوب دلخوش
روابط عمومی و تبلیغات
مهدی خوشبخت
نقلیه
محمدرضا حاجی زاده گراشی
کمیته دانشجویی
عاطفه محمدقادر
خدمات
علی گرمسیری