راه ارتباطی > اطلاعات تماس >
.: اطلاعات تماس

بخش مسئول تلفن فکس موضوع تماس ساعت پاسخگویی
دبیرخانه همایشمهدی قوامی زاده071-5244-8101-9داخلی 
پنجمین کنگره سالانه آنکولوژی گراش 
 
8 صبح الی 3 بعد از ظهر