این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

موضوع پانل ها:

1-سرطان پستان

2-تومورهای داخل صفاقیمحورهای همایش:

1-اپیدمیولوژی انواع سرطان

2-اتیولوژی

3-ریسک فاکتورها

4-پیشگیری و غربال گری

5-تازه های تشخیص و مرحله بندی

6-تازه های درمان

7-یافته ای نوین ژن درمانی وسلول درمانی

8-چالش های اخلاقی در درمان و مطالعات سرطان شناسی

9-حفظ باروری

10-توانبخشی

11-ارتقا کیفیت زندگی