این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس کنگره
دکتر احمد عبدالهی
دبیر کنگره
خانم فاطمه حیدری
دبیر اجرائی کنگره
دکتر محمد نبی محمدی
کمیته اجرایی
خانم عطریه احمدی
خانم کلثوم عبداللهی
خانم راضیه اکبری
آقای مصطفی کارگر
دکتر علیرضا کلستان
آقای محمد رضا حاجی زاده
خانم مریم طالبی
آقای حسن سراجی
خانم مرضیه امانی
آقای مصطفی مهروری
دکتر سید جواد محقق
آقای علی اکبر پهلوسای
آقای محسن ایزدی
آقای حسین حسینی
خانم شهرزاد رشیدی
آقای مسلم محمدی
آقای مهدی خوشبخت
آقای محمد رضا درستکار
خانم اعظم پورشمسی
آقای احمد حقیقی
آقای نظام رشیدی
آقای حامد نیساری
آقای یعقوب دلخوش
آقای کمال کدیور
خانم ملیحه پور شمسی
دکتر محمد رادفر
آقای سید ذبیح اله فاضلی
آقای حسین دادخدایی
کمیته دانشجویی
خانم مرضیه مژده
خانم فاطمه رفیعی
خانم زهرا بستانی
آقای محسن اسماعیل زاده
خانم سارینا اقبال فر
آقای علی نصیری
آقای محمد گودرزی
دبیر علمی کنگره
دکتر زینب کریمی
کمیته علمی
خانم مرضیه اسدی لاری
دکتر حکیمه اکبری
آقای امیر منصوری
آقای مهدی قوامی زاده
خانم فاطمه محسنی
دکتر ابوالفضل خلفی نژاد
آقای احمد جبرالدینی
خانم الهام رضایی
دکتر نادر کهن
آقای عباس سلمانی
خانم هاجر حق شناس
آقای مسعود خواجه زاده
دکتر سمانه حاجی حسینی
آقای سجاد پوریوسف
دکتر محمد جعفری
آقای علی یار پیروزی
خانم مرضیه کارگر جهرمی
دکتر زینب کریمی
آقای اسماعیل پارسائی منش
دکتر احمد عبداللهی
خانم فاطمه حیدری
دکتر مهدی محسن زاده