این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس کنگره
دکتر احمد عبدالهی
دبیر کنگره
خانم فاطمه حیدری
دبیر اجرائی کنگره
دکتر محمد نبی محمدی
کمیته اجرایی
خانم راضیه اکبری
آقای حسین دادخدایی
دکتر علیرضا کلستان
آقای محمد رضا حاجی زاده
خانم عطریه احمدی
آقای مصطفی کارگر
آقای حسن سراجی
خانم مرضیه امانی
خانم مریم طالبی
دکتر سید جواد محقق
آقای علی اکبر پهلوسای
آقای مصطفی مهروری
آقای حسین حسینی
خانم شهرزاد رشیدی
آقای محسن ایزدی
آقای مهدی خوشبخت
خانم اعظم پورشمسی
آقای مسلم محمدی
آقای احمد حقیقی
آقای نظام رشیدی
آقای محمد رضا درستکار
آقای یعقوب دلخوش
خانم ملیحه پور شمسی
آقای حامد نیساری
دکتر محمد رادفر
آقای سید ذبیح اله فاضلی
آقای کمال کدیور
خانم کلثوم عبداللهی
کمیته دانشجویی
خانم فاطمه رفیعی
خانم زهرا بستانی
آقای محسن اسماعیل زاده
خانم سارینا اقبال فر
آقای علی نصیری
آقای محمد گودرزی
خانم مرضیه مژده
دبیر علمی کنگره
دکتر زینب کریمی
کمیته علمی
آقای امیر منصوری
آقای مهدی قوامی زاده
خانم فاطمه محسنی
دکتر ابوالفضل خلفی نژاد
آقای احمد جبرالدینی
خانم الهام رضایی
دکتر نادر کهن
آقای عباس سلمانی
خانم هاجر حق شناس
آقای مسعود خواجه زاده
دکتر سمانه حاجی حسینی
آقای سجاد پوریوسف
دکتر محمد جعفری
آقای علی یار پیروزی
خانم مرضیه کارگر جهرمی
دکتر زینب کریمی
آقای اسماعیل پارسائی منش
دکتر احمد عبداللهی
خانم فاطمه حیدری
خانم مرضیه اسدی لاری
دکتر حکیمه اکبری
دکتر مهدی محسن زاده