درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس کنگره
دکتر احمد عبدالهی
دبیر اجرائی کنگره
دکتر محمد نبی محمدی
دبیر کنگره
خانم فاطمه حیدری
دبیر اجرائی کنگره
کمیته اجرایی
آقای حسین حسینی
خانم شهرزاد رشیدی
آقای حامد نیساری
آقای مهدی خوشبخت
آقای کمال کدیور
خانم اعظم پورشمسی
آقای احمد حقیقی
آقای نظام رشیدی
آقای حسین دادخدایی
آقای یعقوب دلخوش
خانم عطریه احمدی
خانم ملیحه پور شمسی
آقای مصطفی کارگر
دکتر محمد رادفر
آقای سید ذبیح اله فاضلی
خانم مریم طالبی
خانم کلثوم عبداللهی
خانم راضیه اکبری
آقای مصطفی مهروری
دکتر علیرضا کلستان
آقای محمد رضا حاجی زاده
آقای محسن ایزدی
آقای حسن سراجی
خانم مرضیه امانی
آقای مسلم محمدی
دکتر سید جواد محقق
آقای علی اکبر پهلوسای
آقای محمد رضا درستکار
کمیته دانشجویی
خانم زهرا بستانی
آقای محسن اسماعیل زاده
خانم سارینا اقبال فر
آقای علی نصیری
آقای محمد گودرزی
خانم مرضیه مژده
خانم فاطمه رفیعی
دبیر علمی کنگره
دکتر زینب کریمی
کمیته علمی
خانم هاجر حق شناس
آقای مسعود خواجه زاده
دکتر سمانه حاجی حسینی
آقای سجاد پوریوسف
دکتر محمد جعفری
آقای علی یار پیروزی
خانم مرضیه کارگر جهرمی
دکتر زینب کریمی
آقای اسماعیل پارسائی منش
دکتر احمد عبداللهی
خانم فاطمه حیدری
خانم مرضیه اسدی لاری
دکتر حکیمه اکبری
آقای امیر منصوری
آقای مهدی قوامی زاده
خانم فاطمه محسنی
دکتر ابوالفضل خلفی نژاد
آقای احمد جبرالدینی
خانم الهام رضایی
دکتر نادر کهن
آقای عباس سلمانی
دکتر مهدی محسن زاده