اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برنامه زمانبندی ارائه پوستر وسخنرانی ها

برنامه زمانبندی ارائه پوسترها و سخنرانی ها در چهارمین کنگره سالانه آنکولوژی گراش جهت بهره برداری


ادامه مطلب1397/11/26

چک کردن کنترل پنل کاربری نویسندگان

چک کردن قسمت پیام ها از کنترل پنل کاربری نویسندگان جهت اطلاع از نحوه ارائه فایل خلاصه مقاله با نام نویسندگان و وابستگی شان


ادامه مطلب1397/11/17

وضعیت خلاصه مقالات

تعیین وضعیت(پذیرش(پوستر، سخنرانی یا پوستر و سخنرانی)، عدم پذیرش) خلاصه مقالات ارسالی به چهارمین کنگره آنکولوژی گراش


ادامه مطلب1397/11/15

تغییر تاریخ برگزاری چهارمین کنگره سالانه آنکولوژی گراش

تغییر تاریخ برگزاری چهارمین کنگره سالانه آنکولوژی به نهم و دهم اسفند ماه و تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات تا 1 بهمن 1397


ادامه مطلب1397/09/27

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر